Sharks XV Golfday - Rudolf Strauli

Sharks XV Golfday - Rudolf Strauli

Rudolf Strauli at the Prize Giving